Termék részletek


TC-TC 800 csempevágó

Raktárkészlet: 0 db
TC-TC 800 csempevágó
47 605,95 Ft

0-45°-ban dönthető rozsdamentes acél asztal
Beépített víztartály a fűrészlap vízhűtéséhez
Csúszásmentes lábak a biztonságos rögzítéshez
Párhuzamütköz a pontos egyenes vágásokhoz
(-45° - 45°)-ig állítható szögütköző a gérvágásokhoz
Fogantyú a könnyű szállítás érdekében
Vágókorong fedél a szükséges biztonságért.
Gyémántvágó kerékkel
Kábelcsévélő a rendeltetésszerű tárolás érdekében

Az Einhellről... A Landau an der Isar-i szé khelyű Einhell Germany AG a vilá g egyik vezető vá llalata, amely otthoni é s kerti haszná latra, valamint hobbi alkalmazá sokra fejleszt é s kí ná l megoldá sokat. Legyen szó barká csoló kedvű magá nszemé lyekről, vagy profi felhaszná ló kró l, ná lunk mindenki megtalá lja a legmegfelelőbb megoldá st! Tö bb mint 50 é v tapasztalatá t felhaszná lva, az Einhell má ra tö bb mint 40 orszá gban megbí zható partneré vé vá lt azoknak, akiknek minősé gi elektromos ké zi szerszá mokra, nagy gé pekre é s szerszá mokra, valamint kerti é s ví ztechnoló giai eszkö zö kre, szerszá mokra van szü ksé ge. Az Einhellnek vilá gszerte mintegy 1600 alkalmazottja van. A vá llalatcsoport á rbevé tele kb. 552 millió euró . Ahogyan arra a jelmondata - „ Einhell WELL DONE - is utal, az Einhell Germany AG az idők sorá n folyamatosan é len já rt az innovatí v termé kek fejleszté sé ben é s a technoló giai ú jí tá sokban, amelyek kivá ló á r-é rté k ará nyt szavatoltak. A „ kivá ló minősé get a legjobb á ron má rka felé pí té sé n é s megerősí té sé n tú lmenően a vá llalat a fenntartható , nemzetkö zi piacokon való terjeszkedé sre fó kuszá l. Az Einhell jelenleg kb. 3500 termé ket forgalmaz, beleé rtve a gé pjá rmű tartozé kokat, szerszá mgé peket, valamint azokat az eszkö zö ket é s szerszá mokat, amelyekkel egyszerűbb a kerti é s a há z kö rü li munkavé gzé s, valamint a barká csolá s. Minden 1964-ben kezdődö tt, amikor a vá llalat szerződé ses partnerké nt transzformá torokat, kapcsoló berendezé seket é s a vá ltó á ramú irá nyvá ltó kapcsoló innovatí v megoldá sá t haszná lva, ipari csatlakozó -elosztó kat kezdett gyá rtani. A vá llalat jö vedelmezősé ge attó l fü gg, hogy tud-e innovatí v termé keket fejleszteni. Az Einhell fá radhatatlanul azon dolgozik, hogy olyan ú j termé keket fejlesszen, amelyek a piacon lé vő, hasonló funkció jú termé kektől jó l megkü lö nbö ztethetőek. Az Einhell né há ny termé ké t há zon belü l, sajá t gyá raiban ké szí ti, mí g a tö bbit rá termett, hozzá é rtő kü lfö ldi beszá llí tó k gyá rtjá k. Az Einhell nem loká lisan, hanem globá lisan figyeli a piacokat. Fő cé lunkat, vagyis, hogy ü gyfeleink kivá ló á r-é rté k ará nyú , nagy teljesí tmé nyű é s kivá ló minősé gű termé kekhez jussanak, csak akkor é rhetjü k el, ha az egé sz vilá gon jelen vagyunk. Beszerzé si straté giá nk ezé rt az egé sz vilá gpiacot lefedi. Kimagasló szí nvonalú sajá t termé kfejlesztő ré szlegü nk szorosan együ ttműkö dik kü lső partnereinkkel, biztosí tva ezzel, hogy az Einhell termé kek megfelelnek minden szigorú minősé gbiztosí tá si előí rá snak.
  • Raktárkészlet
    0 db
    Cikkszám
    EIN-4301185
Webáruház készítés